• Gwarancje de minimis
  #gwarancje

  Gwarancje de minimis

  GWARANCJA DE MINIMIS to forma pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

  Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

  GWARANCJA DE MINIMIS JEST PRZEZNACZONA DLA KREDYTOBIORCÓW, KTÓRZY:

  • są rezydentami;
  • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.);
  • na dzień złożenia Wniosku o gwarancję i udzielania kredytu nie posiadają wpisu w Bankowym Rejestrze lub bazie BIK, który wykluczałby ich z możliwości udzielenia kredytu przez Bank Kredytujący zgodnie z jego procedurami,
  • nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
  • wobec nich nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii "zagrożonej", ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
  • nie są zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
  • nie posiadają łącznego zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) powyżej 3,5 mln zł (dla gwarancji udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zaangażowanie może być wyższe niż 3,5 mln zł, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty gwarancji oraz dopuszczalnych pułapów pomocy de minimis), przy zachowaniu pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE

  MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ JEDNOSTKOWEJ GWARANCJI

  Kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2021 r.)¹, nie może przekroczyć 3,5 mln zł (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis) z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

  Również łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji dla jednego Kredytobiorcy w ramach jednego banku nie może przekroczyć 3,5 mln zł1.

  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm; dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis może przekroczyć 3,5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę maksymalnych kwot gwarancji oraz pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE.

  TRANSAKCJE OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS

  KREDYT OBROTOWY:

  • gwarancja stanowi do 60 proc. kwoty udzielonego kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2021 r.)¹  i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)¹,
  • gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy (75 miesięcy do 31 grudnia 2021 r.)¹ i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące,
  • gwarancją nie można objąć kredytu uruchomionego przed datą wpisania do rejestru,
  • odsetki oraz inne koszty związane z kredytem nie objęte są gwarancją,
  • kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe,
  • gwarancją może być objęty kredyt odnawialny, w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz kredyt nieodnawialny lub odnawialny w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu), pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu, uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis,
  • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu nieodnawialnego przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2021 r.)¹, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu;
  • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu – do 31 grudnia 2021 r.)¹ podwyższonego limitu kredytu (całego limitu).

  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

  KREDYT INWESTYCYJNY:

  • gwarancja stanowi do 60 proc. kwoty udzielanego kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2021 r.)¹ i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis),
  • gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 99 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące,
  • gwarancją nie można objąć kredytu uruchomionego przed datą wpisania do rejestru,
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
  • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu – do 31 grudnia 2021 r.)¹, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu.

  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

  Gwarancją de minimis nie może być objęty kredyt na:

  • refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
  • inwestycje kapitałowe;
  • zakup instrumentów finansowych;
  • zakup wierzytelności;
  • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Dopuszalne jest objęcie gwarancją de minimis kredytu w przypadku:

  • całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku Kredytującym lub w innych bankach, o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów,

  Komentarz: gwarancją może być objęty kredyt obrotowy na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów obrotowych lub inwestycyjnych albo może być objęty kredyt inwestycyjny przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia wyłącznie z tytułu kredytu/kredytów inwestycyjnych;

  • linii wielocelowej/wieloproduktowej, gwarancja obejmuje łączną kwotę niespłaconego kapitału kredytu, w tym wykorzystanego w formie dopuszczalnych instrumentów w ramach tej linii.

  Z tytułu jednostkowej kwoty gwarancji BGK przysługuje opłata prowizyjna płatna przez Kredytobiorcę z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu:

  • odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu;
  • nieodnawialnego: za pierwszy okres roczny gwarancji - od kwoty udzielonej gwarancji, za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.

  ZASADY NALICZANIA I POBIERANIA PROWIZJI:

  Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5 proc. kwoty kredytu (0 proc. kwoty należnej prowizji za roczny okres gwarancji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.)¹ i jest jednakowa dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych.
  Prowizję nalicza się za pierwszy okres roczny gwarancji od daty udzielenia gwarancji, a za kolejne okresy - od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.

  Jeśli okres gwarancji - dla naliczenia opłaty prowizyjnej - jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej wyliczonej zgodnie ze stawką.

  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm. Od gwarancji udzielonych w tym okresie nie będzie pobierana prowizja. Kredytobiorcy Ci będą zobowiązani zapłacić dopiero kolejną prowizję za okres roczny w wysokości 0,5 proc., przypadającą po 31 grudnia 2021 r.

  Jeśli nastąpi zwiększenie kwoty gwarancji lub wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji w związku ze zmianą umowy kredytu, Bank Kredytujący zobowiązany jest naliczyć uzupełniającą opłatę prowizyjną należną za przedłużony okres obowiązywania gwarancji lub za zwiększenie kwoty gwarancji za okres od dnia jej zwiększenia.

  Przekazanie opłaty prowizyjnej należnej od Kredytobiorcy z tytułu gwarancji przez Bank Kredytujący powinno nastąpić w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

  • rozpoczął się pierwszy lub kolejny okres roczny gwarancji, za który należna jest opłata,
  • zawarto aneks w sprawie zwiększenia kwoty gwarancji lub przedłużenia okresu trwania gwarancji, o ile zwiększenie kwoty gwarancji lub przedłużenie okresu jej obowiązywania następuje w bieżącym okresie rocznym gwarancji.

  Opłata prowizyjna nie jest pobierana jeśli spłata kredytu objętego gwarancją, nastąpiła przed terminem, od którego naliczona byłaby opłata za kolejny okres obowiązywania gwarancji.

  Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

  ul. Kalwaryjska 5
  34-114 Brzeźnica

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Tel. 33 879 20 04

  Sekretariat - wew. 33

  Rachunki Detaliczne - wew. 32, 36, 39

  Rachunki Firmowe - wew. 52

  Kredyty Detaliczne - wew. 40, 51

  Kredyty Firmowe - wew. 43, 44

  Windykacja - wew. 41

  Księgowość - wew. 34, 35

  Bankowość Elektroniczna - wew. 42 lub 784 948 709; 784 948 754

  Godzinny pracy Banku:

  Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00
  środa od godz. 7:00 do godz. 18:00

  Kod SWIFT: POLUPLPR
  Nr IBAN: PL+NRB Klienta

  Punkt Obsługi Klienta w Spytkowicach

  ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice

  Tel. 33 879 18 13 lub 33 879 10 52

  Godzinny pracy POK:

  Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 14:30
  środa od godz. 7:00 do godz. 17:00

  Punkt Obsługi Klienta w Paszkówce

  ul. Pobiedr 20
  34-113 Paszkówka

  Tel. 33 879 05 00

  Godzinny pracy POK:

  Wtorek od godz. 7:30 do godz. 10:00

  Bankomaty

  Centrala (z funkcją wpłatomatu)
  ul. Kalwaryjska 5
  34-114 Brzeźnica
  Czynny całodobowo

  POK - Urząd Gminy
  ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice
  Czynny całodobowo

  Budynek Cafe Maja (z funkcją wpłatomatu)
  ul. Rynek 32
  34-116 Spytkowice
  Czynny w godzinach otwarcia "Cafe Maja"

  Dom Strażaka
  ul. Księdza Gołby 33
  34-116 Bachowice
  Czynny całodobowo

  Budynek OSP
  ul. Pobiedr 20
  34-113 Paszkówka
  Czynny całodobowo  Sesje Przelewów ELIXIR

  Godziny sesji przelewów przychodzących:

  8:00 - I sesja

  12:00 - II sesja

  14:30 - III sesja

  Godziny sesji przelewów wychodzących:

  10:30 - I sesja

  13:30 - II sesja

  14:40 - III sesja

  16:00 - IV sesja (środa)

  czerwiec baner

   

   

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj