Kredyty

 • Prowadzisz firmę, a może dopiero planujesz ją założyć ? Może Twój dochód pochodzi z gospodarstwa rolnego ?

  Rozpocznij współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Brzeźnicy, a my pomożemy Ci w realizacji TWOICH PLANÓW…

   

  KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM ROZLICZENIOWYM

   

  • przeznaczony na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy,
  • możliwość ustalania kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku,
  • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna,
  • możliwość odnowienia kredytu po 12 miesiącach bez konieczności spłaty,
  • atrakcyjna cena kredytu - oprocentowanie kredytu naliczane od wykorzystanej kwoty,
  • automatyczna spłata z wpływów na rachunek,
  • łatwy dostęp do środków finansowych w sytuacji przejściowego braku środków własnych.

   

   

  KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

   

  Dzięki naszemu wsparciu bezpiecznie zrealizujesz kontrakt, pokryjesz bieżące zobowiązania…

  • przeznaczony na pokrycie m.in. bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
  • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,
  • terminy spłaty uzależnione od cyklu obrotowego działalności - kredyt może być udzielany jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach jako długoterminowy,
  • indywidualnie ustalane warunki kredytu oraz forma zabezpieczenia spłaty,
  • możliwość refinansowania zadłużenia w innym banku.

   

   

  KREDYT INWESTYCYJNY

   

  Przedstaw nam swój pomysł, a my pomożemy w jego realizacji…

  • możliwość kredytowania do 80% wartości inwestycji,
  • dostępny również dla nowych firm,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału,
  • warunki kredytu dostosowane indywidualnie do charakteru realizowanej inwestycji
  • zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej,
  • poprawa płynności poprzez uwolnienie środków własnych na inne potrzeby.

   

   

  KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

   

  Wybierając Kredytową Linię Hipoteczną zyskujesz:

  • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym lub innych bankach i towarzystwach leasingowych
  • wysoką kwotę kredytu do 1 000 000,00 zł lub do 75% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,
  • wygodny sposób dostępu do kapitału
  • długi okres kredytowania do 20 lat,

   

  KREDYT SEZONOWY ROLNICZY

  • przeznaczony na zakup nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego oraz sfinansowanie prac polowych,
  • maksymalna kwota kredytu – 1.000 zł/ha użytków rolnych,
  • oprocentowanie zmienne – 7.2% w skali roku,
  • okres kredytowania – do 12 miesięcy z możliwością spłaty jednorazowej lub ratalnej,
  • brak konieczności rozliczania się z wykorzystanego kredytu.

   

   

   

  W ramach współpracy z BGK posiadamy kredyty na innowacje technologiczne, a także kredyty rewolwingowe - odnawialne pozwalające w każdej chwili na ponowne skorzystanie w przypadku spłacenia jego całości lub części podczas trwania umowy kredytowej.

   

  TWÓJ POMYSŁ NASZA REALIZACJA.

  WSPIERAMY CIEBIE I TWOJĄ FIRMĘ W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
  ORAZ REALIZACJI PLANÓW ROZWOJOWYCH.

   

   

  ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z DZIAŁEM KREDYTOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEŹNICY.

  NASI SPECJALIŚCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ UDZIELĄ NIEZBĘDNYCH INFORMACJI ORAZ DOSTOSUJĄ OFERTĘ BANKU DO PAŃSTWA POTRZEBY.

 • KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

  • przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności rolniczej m. in. na zakup oleju napędowego, nawozów i pasz, materiału siewnego i sadzeniaków, środków ochrony roślin, artykułów i usług niezbędnych do napraw i remontów maszyn rolniczych oraz na sfinansowanie prac polowych,
  • maksymalna kwota kredytu – 1.000 zł/ha, nie więcej niż 30.000 zł,
  • oprocentowanie zmienne – 8,00% w skali roku
  • okres kredytowania – do 18 miesięcy.

   

  KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU ROZLICZENIOWYM BIEŻĄCYM

  • przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności rolniczej,
  • maksymalna kwota kredytu – 2-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący z ostatnich 12 miesięcy,
  • okres kredytowania – do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny okres bez konieczności spłaty.

  KREDYT INWESTYCYJNY

  • przeznaczony na zakup, budowę, remont nieruchomości rolnych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolnej,
  • oprocentowanie zmienne – według indywidualnych ustaleń z Kredytobiorcą
  • okres kredytowania – do 20 lat
 • Logo czerwono szare

  GWARANCJA DE MINIMIS to forma pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

  Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

  GWARANCJA DE MINIMIS JEST PRZEZNACZONA DLA KREDYTOBIORCÓW, KTÓRZY:

  • są rezydentami;
  • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.);
  • na dzień złożenia Wniosku o gwarancję i udzielania kredytu nie posiadają wpisu w Bankowym Rejestrze lub bazie BIK, który wykluczałby ich z możliwości udzielenia kredytu przez Bank Kredytujący zgodnie z jego procedurami,
  • nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
  • wobec nich nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii "zagrożonej", ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
  • nie są zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
  • nie posiadają łącznego zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) powyżej 3,5 mln zł (dla gwarancji udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zaangażowanie może być wyższe niż 3,5 mln zł, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty gwarancji oraz dopuszczalnych pułapów pomocy de minimis), przy zachowaniu pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE

  MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ JEDNOSTKOWEJ GWARANCJI

  Kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2021 r.)¹, nie może przekroczyć 3,5 mln zł (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis) z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

  Również łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji dla jednego Kredytobiorcy w ramach jednego banku nie może przekroczyć 3,5 mln zł1.

  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm; dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis może przekroczyć 3,5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę maksymalnych kwot gwarancji oraz pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE.

  TRANSAKCJE OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS

  KREDYT OBROTOWY:

  • gwarancja stanowi do 60 proc. kwoty udzielonego kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2021 r.)¹  i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)¹,
  • gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy (75 miesięcy do 31 grudnia 2021 r.)¹ i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące,
  • gwarancją nie można objąć kredytu uruchomionego przed datą wpisania do rejestru,
  • odsetki oraz inne koszty związane z kredytem nie objęte są gwarancją,
  • kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe,
  • gwarancją może być objęty kredyt odnawialny, w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz kredyt nieodnawialny lub odnawialny w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu), pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu, uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis,
  • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu nieodnawialnego przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2021 r.)¹, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu;
  • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu – do 31 grudnia 2021 r.)¹ podwyższonego limitu kredytu (całego limitu).

  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

  KREDYT INWESTYCYJNY:

  • gwarancja stanowi do 60 proc. kwoty udzielanego kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2021 r.)¹ i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis),
  • gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 99 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące,
  • gwarancją nie można objąć kredytu uruchomionego przed datą wpisania do rejestru,
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
  • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu – do 31 grudnia 2021 r.)¹, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu.

  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

  Gwarancją de minimis nie może być objęty kredyt na:

  • refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
  • inwestycje kapitałowe;
  • zakup instrumentów finansowych;
  • zakup wierzytelności;
  • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Dopuszalne jest objęcie gwarancją de minimis kredytu w przypadku:

  • całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku Kredytującym lub w innych bankach, o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów,

  Komentarz: gwarancją może być objęty kredyt obrotowy na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów obrotowych lub inwestycyjnych albo może być objęty kredyt inwestycyjny przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia wyłącznie z tytułu kredytu/kredytów inwestycyjnych;

  • linii wielocelowej/wieloproduktowej, gwarancja obejmuje łączną kwotę niespłaconego kapitału kredytu, w tym wykorzystanego w formie dopuszczalnych instrumentów w ramach tej linii.

  Z tytułu jednostkowej kwoty gwarancji BGK przysługuje opłata prowizyjna płatna przez Kredytobiorcę z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu:

  • odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu;
  • nieodnawialnego: za pierwszy okres roczny gwarancji - od kwoty udzielonej gwarancji, za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.

  ZASADY NALICZANIA I POBIERANIA PROWIZJI:

  Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5 proc. kwoty kredytu (0 proc. kwoty należnej prowizji za roczny okres gwarancji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.)¹ i jest jednakowa dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych.
  Prowizję nalicza się za pierwszy okres roczny gwarancji od daty udzielenia gwarancji, a za kolejne okresy - od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.

  Jeśli okres gwarancji - dla naliczenia opłaty prowizyjnej - jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej wyliczonej zgodnie ze stawką.

  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm. Od gwarancji udzielonych w tym okresie nie będzie pobierana prowizja. Kredytobiorcy Ci będą zobowiązani zapłacić dopiero kolejną prowizję za okres roczny w wysokości 0,5 proc., przypadającą po 31 grudnia 2021 r.

  Jeśli nastąpi zwiększenie kwoty gwarancji lub wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji w związku ze zmianą umowy kredytu, Bank Kredytujący zobowiązany jest naliczyć uzupełniającą opłatę prowizyjną należną za przedłużony okres obowiązywania gwarancji lub za zwiększenie kwoty gwarancji za okres od dnia jej zwiększenia.

  Przekazanie opłaty prowizyjnej należnej od Kredytobiorcy z tytułu gwarancji przez Bank Kredytujący powinno nastąpić w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

  • rozpoczął się pierwszy lub kolejny okres roczny gwarancji, za który należna jest opłata,
  • zawarto aneks w sprawie zwiększenia kwoty gwarancji lub przedłużenia okresu trwania gwarancji, o ile zwiększenie kwoty gwarancji lub przedłużenie okresu jej obowiązywania następuje w bieżącym okresie rocznym gwarancji.

  Opłata prowizyjna nie jest pobierana jeśli spłata kredytu objętego gwarancją, nastąpiła przed terminem, od którego naliczona byłaby opłata za kolejny okres obowiązywania gwarancji.