• Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

  Przydatne informacje

  Dane Agenta Ubezpieczeniowego

  Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy z siedzibą w Brzeźnicy, ul. Kalwaryjska 5,34-114 Brzeźnica.

  Numer Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych

  Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy zwany dalej „Bankiem” jest multiagentem ubezpieczeniowym, wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr RAU 11231492/A.

  Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście – w siedzibie urzędu, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego

  Lista zakładów ubezpieczeń z którymi agent współpracuje
  • Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
  • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
  • Leadenhall Polska S.A.
  • Prevoir -Vie Groupe Prevoir SA Oddział w Polsce,

  Pracownik Banku wykonujący czynności agencyjne posiada indywidualne upoważnienie, uprawniające go do wykonywania tych czynności i jest zobowiązany okazać je Klientowi

  Wynagrodzenie agenta

  Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo lub kwotowo od wartości składki zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez klienta (ubezpieczającego). Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank nie pobiera wynagrodzenia od klienta. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym Bank bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Bank ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

  Reklamacje

  W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu zakładowi ubezpieczeniowemu, z którego produktem związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną wskazaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego produktu bądź na stronie internetowej danego towarzystwa.

  Reklamację można złożyć :

  • Osobiście w formie pisemnej w placówce Banku lub listownie w formie pisemnej na adres placówki Banku.
  • Osobiście w formie ustnej podczas wizyty klienta w placówce Banku, Bank przekazuje przyjętą reklamację do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń.

  Bank informuje, że w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość złożenia reklamacji oraz skargi do Banku. Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową są rozpatrywane przez Zarząd Banku lub osoby upoważnione przez Zarząd Banku. Można je składać:

  • osobiście w Centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy lub w dowolnej placówce w/w Banku,
  • listownie na adres centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy lub dowolnej placówce w/w Banku,
  • w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku lub za pośrednictwem formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej,
  • faksem na numery centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy lub placówce w/w Banku
  • ustnie – w przypadku braku możliwości złożenia reklamacji w formie pisemnej

  Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej Reklamację określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się podmiot, który ją zgłosił w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego Reklamację. Zgłaszający Reklamację jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji Banku w przedmiocie Reklamacji.

  Dodatkowe informacje zgodne z Ustawą o Dystrybucji Ubezpieczeń

  Bank nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów banku ,uprawniających co najmniej do 10% na Walnym Zgromadzeniu alko Zgromadzeniu Wspólników.

  W zwiazku ze wzrostem liczby oszustw podszywajacych sie pod pracownikow Banku BPS lub Naszego Banku Spoldzielczego ostrzegamy przed Odbieraniem polaczen z podejrzanych numerow. Instalowaniem apli

   

   

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj