Ubezpieczenia

 • nnw2

  Drogi Rodzicu!

  Czy twoje dziecko jest dobrze ubezpieczone w szkole?

  Zapewnij mu najwyższy standard ochrony
  Wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla twojego dziecka

   

  ub

  Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży poniżej 20. roku życia
  (oferta dotyczy także dzieci w żłobkach i przedszkolach)

  • wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji związany z NW,
  • ochrona dziecka w szkole i poza nią (w trakcie zajęć dodatkowych, na wakacjach),
  • proste zgłaszanie szkody i szybka ścieżka likwidacji.

        Dokumenty do pobrania:

        Warianty Ubezpieczenia

        Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z Klauzulą szkolną

        Formularz zgłosznenia szkody

  Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.


 • Ubezpieczamy domy i mieszkania:

  • od ognia i innych zdarzeń losowych, powodzi, zalania, przepięcia, od kradzieży z włamaniem i rozbojem,
  • od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz następstw  nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczamy również domy/mieszkania w trakcie budowy aż do momentu ich odbioru

  Ubezpieczamy pojazdy mechaniczne:

  • OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie szyb, Assistance

  Ubezpieczamy podróże oraz ubezpieczenia turystyczne:

  • koszty leczenia, pomoc Assistance, bagaż, NNW, OC na terytorium Polski, Europy i Świata

  Ubezpieczamy pożyczki oraz kredyty gotówkowe:

  • zawarte w dowolnym okresie kredytowania, obejmuje śmierć, inwalidztwo oraz opcję dodatkową - czasową niezdolność do pracy
  • zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci osoby ubezpieczającej

  Ubezpieczamy firmy:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu, ubezpieczenie  sprzętu elektronicznego, OC,AC, sprzętu i maszyn budowlanych
  • ochrona prawna
  • ubezpieczenia kredytów firmowych
 • Dane Agenta Ubezpieczeniowego

  Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy z siedzibą w Brzeźnicy, ul. Kalwaryjska 5,34-114 Brzeźnica.

  Numer Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych

  Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy zwany dalej „Bankiem” jest multiagentem ubezpieczeniowym, wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr RAU 11231492/A.

  Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście – w siedzibie urzędu, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego

   

  Lista zakładów ubezpieczeń z którymi agent współpracuje

  • Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
  • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
  • Leadenhall Polska S.A.
  • Prevoir -Vie Groupe Prevoir SA Oddział w Polsce,

   

  Pracownik Banku wykonujący czynności agencyjne posiada indywidualne upoważnienie, uprawniające go do wykonywania tych czynności i jest zobowiązany okazać je Klientowi

  Wynagrodzenie agenta

  Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo lub kwotowo od wartości składki zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez klienta (ubezpieczającego). Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank nie pobiera wynagrodzenia od klienta. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym Bank bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Bank ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

  Reklamacje

  W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu zakładowi ubezpieczeniowemu, z którego produktem związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną wskazaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego produktu bądź na stronie internetowej danego towarzystwa.

  Reklamację można złożyć :

  • Osobiście w formie pisemnej w placówce Banku lub listownie w formie pisemnej na adres placówki Banku.
  • Osobiście w formie ustnej podczas wizyty klienta w placówce Banku, Bank przekazuje przyjętą reklamację do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń.

  Bank informuje, że w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość złożenia reklamacji oraz skargi do Banku. Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową są rozpatrywane przez Zarząd Banku lub osoby upoważnione przez Zarząd Banku. Można je składać:

  • osobiście w Centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy lub w dowolnej placówce w/w Banku,
  • listownie na adres centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy lub dowolnej placówce w/w Banku,
  • w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku lub za pośrednictwem formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej,
  • faksem na numery centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy lub placówce w/w Banku
  • ustnie – w przypadku braku możliwości złożenia reklamacji w formie pisemnej

  Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej Reklamację określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się podmiot, który ją zgłosił w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego Reklamację. Zgłaszający Reklamację jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji Banku w przedmiocie Reklamacji.

  Dodatkowe informacje zgodne z Ustawą o Dystrybucji Ubezpieczeń

  Bank nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów banku ,uprawniających co najmniej do 10% na Walnym Zgromadzeniu alko Zgromadzeniu Wspólników.

  Dokumenty do wglądu:

 • Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

  ul. Kalwaryjska 5
  34-114 Brzeźnica

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Tel. 33 879 20 04

  Sekretariat - wew. 33

  Godzinny pracy Banku:

  Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00

  środa 7:00 do godz. 17:00