Skip to main content

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy udziela kredytów opartych na stawce referencyjnej WIBOR. Stosowaną  stawką referencyjną  jest średni WIBOR 3M  z ostatniego miesiąca kalendarzowego.

WIBOR to wskaźnik referencyjny Stawek offer z kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Offered Rate). Stawka WIBOR określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych. Administratorem stawek WIBOR od dnia 30 czerwca 2017 r. jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000493097; o kapitale zakładowym w wysokości 1 900 000 zł - opłaconym w całości; NIP 5252546511

Proces wyznaczania WIBOR-u jest szczegółowo regulowany przez Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dostępny pod adresem https://gpwbenchmark.pl/pub/files/regulamin_WIBOR.pdf

Stawka referencyjna WIBOR jest ustalana zgodnie z powyższym regulaminem o godzinie 11:00 w dni robocze i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Powyższa informacja opracowana została zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz.Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwane „Rozporządzeniem BMR”)

Dodatkowo informujemy, iż stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego stanowi:

  • dla umów zawartych do 31.12.2015 r. – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP,
  • dla umów zawartych od 01.01.2016 r. – dwukrotność stopy referencyjnej
  •  NBP i 11 punktów procentowych

 

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj